“นายกหน่อย” ส่งมอบถนนดีๆ ให้ ปชช.ได้ใช้อย่างปลอดภัย
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ อ.เมืองยาง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดถนน สาย อบจ.นม.27303 บ้านหนองสะแก – บ้านเมืองยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 838 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,704.00 ตารางเมตร พร้อมงานอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด ซึ่งถนนสภาพเดิมเป็นหลุมบ่อ ขรุขระ เกิดปัญหาในการสัญจรคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดในพื้นที่ วันนี้ อบจ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนเงิน 9,898,000 บาท
“อ.เมืองยาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2565 จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 13,331,000 บาท, ปี 2566 จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 23,900,000 บาท และปี 2567 จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 38,758,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อไป”
โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายเรืองฤทธิ์ รวิยะวงศ์ เลขานุการนายก อบจ., นายประเวทย์ ชุมสงฆ์ ส.อบจ.อ.เมืองยาง, นายราเมศ เรืองธนานุรักษ์ ส.อบจ.อ.ประทาย, นายพิชิต พงษ์พัฒนเจริญ ส.อบจ.อ.ลำทะเมนชัย, นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง พร้อม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ