“นายกหน่อย” หัวเรือใหญ่ อบจ.โคราช นั่งโต๊ะ
เป็น ปธ.ประชุม คกก. และประชาคมฯ สัดส่วนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2
วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครราชสีมา และ ประชาคม อบจ.สัดส่วนระดับจังหวัด เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม อบจ.นครราชสีมา 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ จำนวน 5 โครงการ (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต (3) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ (4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง และ (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ภายหลังการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ปรากฏว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม อบจ.นครราชสีมา เป็นเอกฉันท์ และเมื่อผ่านคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายก อบจ.จะได้ประกาศใช้ในแผนพัฒนาฉบับต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ภายใต้การบูรณาการเพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดในทุกด้านทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม นำพาท้องถิ่นไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาจังหวัดต่อไป
นอกจากนี้ ในระเบียบวาระการประชุมที่ 4.2 ได้มีการเสนอเรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นครราชสีมา (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น) แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ในที่ประชุมเสนอชื่อ ร.ต.สุรศักดิ์ พลปฐพี หมายเลข 1 และ นายสุวรรณ คล่องกระโทก หมายเลข 2 และให้คณะกรรมการฯ หย่อนบัตรลงคะแนนจนครบ ผลการนับคะแนนปรากฏว่า หมายเลข 1 ชนะด้วยคะแนน 98 ต่อ 17 เข้าทำหน้าที่ คกก.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นครราชสีมา
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมสมาชิกสภาฯ, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายเรืองฤทธิ์ รวิยะวงศ์ เลขานุการนายก อบจ., หัวหน้าส่วนราชการ, คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด, ข้าราชการส่วนท้องถิ่น อบจ. เทศบาล อบต. และ ภาคประชาชน ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ