“นายกหน่อย” เดินหน้า ทำ MOU ร่วม มศว.
จับมือ หนุนโอกาสนักเรียน เข้าสู่รั้วสถาบันฯ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องรวงผึ้ง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา โดย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) โดย ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว. โดยมี นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ. ลงนามเป็นพยานฝ่าย อบจ. และ ผศ.ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มศว. ลงนามเป็นพยานฝ่าย มศว.
เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา นิสิต ครู อาจารย์ และบุคลากร ของทั้ง 2 ฝ่าย ในการร่วมกันพัฒนากำลังคนที่จะตอบสนองการพัฒนาประเทศด้านการจัดการศึกษา รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนอย่างเท่าเทียม พร้อมแลกเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมศึกษา
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า อบจ. มีโรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 58 แห่ง นักเรียนกว่า 30,000 คน ที่สำคัญอยากให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสด้านการศึกษา ลดการเหลื่อมล้ำ ที่ผ่านมา อบจ.ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาส พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปตามที่เด็กอยากเรียนต้องได้เรียน นำไปสู่คุณภาพการศึกษาที่ดี ฉะนั้น การทำ MOU ครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนในสังกัด อบจ. จะได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากับทาง มศว. เราจะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษา และผลิตคนคุณภาพเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด ต่อไป

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ