นายกหน่อย เน้นย้ำ เด็กนักเรียนเก่งด้านไหน
อบจ. พร้อมสนับสนุนทุกมิติ
วันที่ 8 มิถุนายน 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกุดจิกวิทยา พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ อบรมบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ โดยทางโรงเรียนกุดจิกวิทยา มีการสนับสนุนให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรให้เกิดความทันสมัย นำเทคโนโลยีที่จำเป็นด้านการศึกษามาปรับใช้ในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจที่อยากจะเรียน ที่สำคัญ ความสำเร็จของนักเรียนจะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ในการผลักดันให้ก้าวไปสู่การศึกษาที่ดี ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประสบความสำเร็จ สร้างความภูมิใจให้ครอบครัวในอนาคต
จากนั้น นายก อบจ.นครราชสีมา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปะในรายการ International visual arts competition, France theme 2024 “Sport, to make the world better together”
โดยมีนายอาคม หาญสงคราม คณะที่ปรึกษานายก อบจ., นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายก ทต.กุดจิก, นางรุ่งอรุณ ฐานมั่นสกุล ผอ.รร.กุดจิกวิทยา พร้อมคณะครู – บุคลากรทางการศึกษา, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้ปกครอง และ นักเรียน เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ