นายกหน่อย แท็กทีมผู้ปกครอง
ร่วมสร้างการศึกษาที่ดีให้บุตรหลาน
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม (สังกัด อบจ.นครราชสีมา) พร้อมชี้แจงนโยบาย ความก้าวหน้าด้านการจัดการศึกษา โดยการประยุกต์การศึกษา พัฒนาเด็กให้เป็นผู้มีความรู้ในด้านวิชาการ มีทักษะในด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ หรือกิจกรรมอื่นๆ ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ผลักดันให้เด็กก้าวไปสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อความสำเร็จในอนาคต อีกทั้ง การประชุมในวันนี้ ผู้ปกครองจะได้เห็นถึงความสำคัญของระบบการดูแลนักเรียน รวมถึงกฎ ระเบียบที่จำเป็นต้องยึดถือปฏิบัติ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลรวมถึงเสนอแนะในสิ่งที่ต้องการให้โรงเรียนพัฒนาในด้านใด อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
โดยมี นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอชุมพวง, นางนารดา อึ้งสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.ชุมพวง, นายลำภึง ภุมรา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ, นายราวี โม้ลา ผอ.รร.ตลาดไทรพิทยาคม พร้อมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คณะกรรมการสถานศึกษาฯ, ผู้อำนวยการ รพ.สต.ทั้ง 13 แห่ง,พี่น้อง อสม., รองผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ