“นายก หน่อย” ปูทาง!! ยกระดับการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับการจัดการศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
ที่ผ่านมา อบจ. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจการร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานทางการศึกษา ใน จ.นครราชสีมา ภายใต้เป้าหมายที่ต้องการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา, หลักสูตรการศึกษา การสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบ “ครูยุคใหม่” ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และวางแนวทางการพัฒนาสู่ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้กับโรงเรียนในสังกัด อบจ. ทั้ง 58 แห่ง รวมถึงการเชื่อมโยงการจัดการศึกษา ระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต
โดยมี นายอาคม หาญสงคราม คณะปรึกษานายก อบจ. ด้านการศึกษา,ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาที่ร่วมลงนาม 7 สถาบัน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ