“นายก หน่อย” ผนึกกำลังผู้ปกครองฯ
ร่วมพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม (สังกัด อบจ.นครราชสีมา) เพื่อมอบนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบุตรหลาน ซึ่ง อบจ. พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดการศึกษาที่ทันสมัย นำเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการศึกษาเข้ามาใช้อย่างเหมาะสม และให้ความสำคัญของระบบการดูแลนักเรียนรายบุคคลเป็นหลัก ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตร และมอบทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียน
โดยมี นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ., นายสกุลพงศ์ โชคศิริชัยภักดิ์ ผอ.สถานศึกษา ร่วมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาฯ, ผู้อำนวยการ รพ.สต., รองผู้บริหาร คณะครู, ผู้นำท้องถิ่น, พี่น้อง อสม. และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ