“นายก หน่อย” มอบนโยบายด้านการศึกษา
แก่ครู ผู้ปกครอง รร.วังโป่งพิทยาคม
#นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม เพื่อมอบนโยบายด้านพัฒนาการศึกษาให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงความก้าวหน้าด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่นักเรียนต้องปฏิบัติตามเมื่อเข้ามาสู่สถานศึกษาอย่างเคร่งครัด อีกทั้งผู้ปกครองสามารถเสนอแนะแนวทางพัฒนาการศึกษา เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการจัดการเรียนการสอนอย่างตรงตามความต้องการของผู้เรียน พร้อมทั้งมีแนวทางที่ชัดเจนในการที่จะก้าวไปสู่การศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา หรือในระดับมหาวิทยาลัย อย่างตรงตามความต้องการต่อไป
โดยมี พระครูปริยัติสโมธาน (ดร.พระมหาสิงขร ปริยัติเมธี) เจ้าคณะตำบลตะเคียน เจ้าอาวาสวัดโป่ง พร้อมด้วย นายรชตะ ด่านกุล สส.นครราชสีมา เขต 15, นายเจษฏา พิทยาภรณ์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1 , นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ. อ.ด่านขุนทด เขต 2, นายโสภณ มหาวัฒนปรีชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ, น.ส.วิภากรณ์ ถ่อเงิน ผอ.สถานศึกษาฯ ร่วมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คณะครู, อสม., คณะศิษย์เก่าโรงเรียนฯ, และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ