“นายก หน่อย” ร่วม 3 พี่น้องท้องถิ่น
ประสานแผนพัฒนา 5 ปี
ลุย 3 ยุทธศาสตร์หลักเพื่อพัฒนาโคราชอย่างยั่งยืน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่ เซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) มีการประสานและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตามบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. เพื่อให้ อบจ. นำไปพิจารณาเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา อบจ. หากโครงการใดเกินศักยภาพของ อบจ. ก็จะได้นำส่งให้ คกก.บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดนครราชสีมา(ก.บ.จ.นม.) โดยในเรื่องนี้ ที่ประชุมได้รับทราบและพร้อมปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและเป็นตามระเบียบของทางราชการ
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา, นายเรืองฤทธิ์ รวิยวงศ์ เลขานุการนายก อบจ., ประธาน คกก.ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ, สมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา, องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
สำหรับโครงการเกินศักยภาพของ อปท. ซึ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะภาพรวมในระดับอำเภอ โดยขณะนี้ อบจ.ได้รับบัญชีโครงการจาก คกก.ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอจำนวนทั้งสิ้น 30 อำเภอ จากทั้งหมด 32 อำเภอ ทั้งนี้ โครงการที่ส่งให้ อบจ. บรรจุเข้าแผนฯ (พ.ศ.2566 – 2570) แผน 5 ปี ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000 บาท, ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน 39 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 48,426,300 บาท และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง จำนวน 1,228 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 7,161,268,883 บาท
ส่วนโครงการเกินศักยภาพของ อปท. ส่ง ก.บ.จ.นม. ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 4,838,000 บาท, ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน 23 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 147,635,300 บาท และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง จำนวน 125 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,128,336,900 บาท
“อทป. ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เราจะผนึกกำลังเพื่อการพัฒนาจังหวัดไปในทิศทางเดียวกัน โดย อบจ. พร้อมที่จะเป็นพี่ใหญ่นำพาท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ส่วน อปท. ใด ที่ดำเนินการในส่วนของการส่งเอกสารโครงการไม่ทันในครั้งนี้ อบจ. ได้เปิดโอกาสในการขยายเวลา เพื่อให้ อปท. ส่งเอกสารประสานแผนเข้ามาในครั้งต่อไป” นายก อบจ. กล่าวทิ้งท้ายก่อนปิดการประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ