“นายก หน่อย” เน้นย้ำ ถนนดี มีมาตรฐาน “ชาวบ้านก็ดีใจ”
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.นม.24301 บ.สำโรงเหนือ ต.วังหิน อ.โนนแดง บ.สำพะเนียง ระยะทาง 2,976 เมตร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามแบบ อบจ. กำหนด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนดี เพราะถ้าถนนดี มีมาตรฐาน “ชาวบ้านก็ดีใจ” เพราะจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในด้านการสัญจรไป มา การขนส่งพืชผลทางการเกษตร การเดินทางไปสถานศึกษาของนักเรียน หรือการเดินทางเพื่อไปติดต่อราชการ ก็จะสะดวกสบายและปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
สำหรับถนนสายนี้ อบจ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการก่อสร้างด้วยเงินสะสม ปี 2566 จำนวนเงิน 5,130,000 บาท ซึ่ง อ.โนนแดง มีถนนถ่ายโอนภารกิจมายัง อบจ. ทั้งสิ้น 1 สายทาง ระยะทางรวม 9.603 กิโลเมตร ทั้งนี้ ได้ดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2565 – 2567 ระยะทาง 8.956 กิโลเมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 29,326,000 บาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
โดยมี โดยมี น.ส.ลักขณา สีหะมาตร นายอำเภอโนนแดง, นางพีระดา บูรณะบัญญัติ ส.อบจ.อ.โนนแดง, นายเรืองฤทธิ์ รวิยะวงศ์ เลขานุการนายก อบจ., นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ