วันที่ 25 มิถุนายน 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ ส่วนช่างสุขาภิบาล นำเครื่องจักรลงพื้นที่ บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 3 (อบต.หนองตาดใหญ่) อ.สีดา จ.นครราชสีมา เพื่อกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง (วันที่14)

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ