นโยบาย

เพื่อบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบาย ดิฉัน มีความมุ่งมั่นที่จะ บริหารจัดการภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม ด้วยการยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นสำคัญ มีกรอบการทำงานภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำ งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ ดิฉันขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้ ภายใต้หลักการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ” เพื่อพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ให้มีความเจริญก้าวหน้า ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น มีความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัด โดยมี การบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนโดยรวมอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และรวดเร็ว นโยบายที่กำหนดมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

๑.นโยบายโครงการตามแนวทางพระราชดำริ ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารการจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขและการป้องกัน ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบตามแนวทางพระราชดำริ

๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการ ดังนี้ { ๒ } { ๓ }

๒.๑ สนับสนุน ส่งเสริมระบบการสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชน
๒.๒ พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส
๒.๓ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อผลิตคนที่มีคุณภาพ
๒.๔ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชน พัฒนาวิสาหกิจในชุมชน แก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
๒.๕ ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๒.๖ สนับสนุน ส่งเสริม การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓. นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งการค้าการลงทุน มีเขตอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า เป็นศูนย์กลางการค้าเกษตรและอาหาร มีแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ แหล่งผลิตปศุสัตว์ มีสินค้าทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัด มีศักยภาพที่เข้มแข็ง จึงมีนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพิ่มปริมาณคุณภาพผลผลิต ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทาง การตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกร
๓.๒ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้
๓.๓ บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ำ เพื่อการเกษตร น้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค

๔. นโยบายด้านการพัฒนาเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นประตูเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ และการกระจายสินค้า ที่สำคัญในภูมิภาค มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ ของประเทศ ได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการและนักลงทุน เพื่อรองรับ การพัฒนาในทุกรูปแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่าย โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้

๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ครอบคลุมทั่วถึง สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพื่ออนาคต { ๔ }
๔.๒ บำรุง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการจัดการที่ดี มีคุณภาพ
๔.๓ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรม อันดีของประชาชน
๔.๔ ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในการพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๔.๕ สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา การท่องเที่ยว และสุขภาพ จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ดิฉัน ขอให้สภาและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้เชื่อมั่นว่า จะใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ประกอบกับศักยภาพทีมผู้บริหาร นำพาจังหวัดนครราชสีมา สู่การพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐาน ของการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เพื่อวางฐานรากการพัฒนาให้จังหวัดนครราชสีมาก้าวต่อไป ข้างหน้าอย่างยั่งยืน ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุน ร่วมมือ ร่วมใจ จากท่านสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทุกท่าน โดยดิฉัน จะนำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาจังหวัด นครราชสีมา ต่อไป

๕. ด้านความโปร่งใส

๑) นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดําเนินงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาในการดําเนินงานขั้นตอนต่างๆ ของหน่วยงานตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทําแผนงาน ร่วมดําเนินการ และร่วมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงาน
๒) นโยบายการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดําเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามกฎหมายที่กําหนด
๓) นโยบายการให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลขององค์กร โดยจะต้องให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
๔) นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน โดยการดําเนินการ และจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อันไม่โปร่งใส หรือทุจริตต่อหน้าที่

๖. ด้านความพร้อมรับผิด

๑)นโยบายความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน การบริหารงานทุกขั้นตอนที่ต้อง มีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด โดยการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญจะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
๒)นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจํานง ของผู้บริหารงานอย่างซื่อสัตย์ และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด โดยการกําหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมีเจตจํานงในการ บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนของหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

๗. ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

๑)นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ โดยต้องมีนโยบาย/แนวทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้อง ของตนเองหรือผู้อื่นผู้ใด
๒)นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยต้องมีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน ของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด
๓)นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์ เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อประโยชน์ ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน

๘. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

๑) นโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกันในหน่วยงาน โดยการสร้างให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทําที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๒) นโยบายการสร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านทุจริตได้ โดยการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน
๓) นโยบายป้องกันและปราบปรามทุจริตในองค์กร โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

๙. ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน

๑) นโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยการกําหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๒) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล โดยการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน
๓) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณ การใช้จ่าย เงินประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และคุ้มค่ามากที่สุด
๔) นโยบายในการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยพฤติกรรมของหัวหน้างานต้องแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงาน หรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมาย งานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
๕) นโยบายที่ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร ในองค์กร

๑๐. ด้านการสื่อสารในหน่วยงาน คือ หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสําคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส