บอกลา “ถนนหลุมขนมครก”
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานส่งมอบถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านโนนตาเถร – บ้านโสกแซง (ช่วงระหว่างบ้านโนนตาเถร ม.1 ถึง บ.โนนน้อย หมู่ 10 ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง เชื่อม ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ เดิมทีถนนสายนี้มีสภาพขรุขระเป็นหลุ่มบ่อ จนชาวบ้านเรียก “ถนนหลุมขนมครก” บัดนี้ อบจ.นครราชสีมา ได้สนับสนุนงบประมาณจากเงินสะสม ปี 2566 จำนวน 5,390,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ด้วยระยะทาง 3,330 เมตร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ซึ่งเป็นถนนที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคงแข็งแรง ให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย การคมนาคม การขนส่งสินค้า พืชผลด้านการเกษตรได้อย่างสะดวกสบาย เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนต่อไป
โดยมี น.ส.ลักขณา สีหะมาตร นายอำเภอโนนแดง, นางพีระดา บูรณะบัญญัติ ส.อบจ.อ.โนนแดง, นายเรืองฤทธิ์ รวิยะวงศ์ เลขานุการนายก อบจ., นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ