ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนครบุรี
วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ที่ โรงเรียนครบุรี อ.ครบุรี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา
เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนครบุรี เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ปกครองจำเป็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับของโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ และแผ่นป้ายงบประมาณต่างๆ ปีการศึกษา 2567 ในการพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนครบุรี
โดยมี นางนงลักษณ์ บุญวาสนา ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1, นายสุชชัพ ชีระชลสุข ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2, นายบุญเติบ ชัชวาล นายก ทต.อรพิมพ์, นายกิตติ เอ้กระโทก สสอ.ครบุรี, นายชูวิทย์ อินทรักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ, นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผอ.รร.ครบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการ รพ.สต., พี่น้อง อสม.,คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ