ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ที่ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม อ.ครบุรี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม ปีการศึกษา 2567 เพื่อมอบนโยบายพัฒนาการศึกษาให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของโรงเรียน โดยพัฒนาบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้พัฒนาให้เด็กมีความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมตรงตามความต้องการของผู้เรียนที่จะก้าวไปสู่การศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา หรือระดับมหาวิทยาลัย
โดยมี นางนงลักษณ์ บุญวาสนา ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1, นายสุชชัพ ชีระชลสุข ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2, นายกิตติ เอ้กระโทก สสอ.ครบุรี, นางวิจิตรา คูณขุนทด ผอ.สถานศึกษาฯ พร้อมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้อำนวยการ รพ.สต., คณะกรรมการสถานศึกษาฯ, คณะครู, พี่น้อง อสม. และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ