ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน รร.เทพารักษ์ราชวิทยาคม
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อมอบนโยบายผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบความเคลื่อนไหวในด้านการจัดการศึกษาการพัฒนาคน ต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน พัฒนาความรู้ ทักษะ จริยธรรม เพื่อผลักดันให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย
โดยมี นายบรรดูลย์ พูนรัตนบัณฑิตย์ นายอำเภอเทพารักษ์, นายเสกสรร วิวัฒน์สกุลรัตน์ ส.อบจ.อ.เทพารักษ์, นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์ นายก อบต.ตะคร้อ, นายทวนทอง ชูละออง ผอ.รร.เทพารักษ์ราชวิทยาคม, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้อำนวยการ รพ.สต., คณะครู, พี่น้อง อสม. และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ