ประชุมผู้ปกครอง “เด็กโรงเรียนประทาย”
ที่ หอประชุมโรงเรียนประทาย จ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนประทาย ปีการศึกษา 2567 โดยมอบนโยบายมุ่งเน้นสร้างคนที่มีคุณภาพ ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จัดทำห้องเรียนลักษณะพิเศษ จำนวน 10 หลักสูตร เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้และทักษะ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมต่อไป
โดยมี นายราเมศ เรืองธนานุรักษ์ ส.อบจ.อำเภอประทาย, นายศิริพิพัฒน์ ประจิตร ส.อบจ.อำเภอสีดา, นายเกษม ประสิทธิ์นอก อดีต ประธานกรรมการโรงเรียน, นายสุรชาติ ค้ำชู ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายทนงค์ เขียวแก้ว ผอ.รร.ประทาย พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, รองผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ