ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรณีพิเศษ
วันที่ 5 มกราคม 2567 ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง อบจ.นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้มีความถูกต้อง เหมาะสม โดยเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
โดยมี นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัดอบจ., นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผอ.สำนักคลัง, นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่, นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ, หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ