ประชุม คกก.ช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 4/2567
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ที่ห้องประชุมสำนักศึกษา ชั้น 5 #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบจ.นครราชสีมา ครั้งที่ 4/2567 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ อบจ.นครราชสีมา (ห้วงเวลาที่ 2) โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ อบจ.นครราชสีมา
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมด้วย นายสมพร จินตนามณีรัตน์ รองประธานสภา อบจ., นางรัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อ.เมือง เขต5, นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ., ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด, ผู้แทนสำนักงาน ปภ., ผู้แทน พมจ.นครราชสีมา, หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ