ประชุม คกก.พัฒนาและจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ฯ ครั้งที่ 2/2567
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ที่ รร.เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช พ.ต.อ.#รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2567 โดยมีสมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ อบจ., ผู้ทรงคุณวุฒิ, ส่วนราชการระดับจังหวัด, ข้าราชการ และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เพื่อร่วมจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ.
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการในที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เป็นเอกฉันท์ และ อบจ.จะได้ประกาศใช้แผนฉบับนี้ต่อไป

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ