ประชุม คกก.พัฒนาและจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ฯ ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่ รร.เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2567 โดยมี สมาชิสภา อบจ., หัวหน้าส่วนราชการ อบจ., ผู้ทรงคุณวุฒิ, ส่วนราชการระดับจังหวัด, ข้าราชการ และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เพื่อร่วมจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ.
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมการในที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง เป็นเอกฉันท์ และ อบจ.จะได้ประกาศใช้แผนฉบับนี้ต่อไป

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ