ประชุม คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ครั้งที่ 3/2567
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ด้านการช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับโอกาสและเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียม พร้อมที่ประชุมได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์, การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ, แก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึง ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสร้างสุขสู่ชุมชน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานในด้านการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางต่อไป
โดยมี นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ