ประชุม นายก อปท.จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ ห้องประชุมศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาคง) พ.ต.อ. รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือในเรื่องข้อราชการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่และการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. ในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ