ปรับปรุงดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมส่งเสริมการผลิตมันสําปะหลังคุณภาพ กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรติดตามผลการปรับปรุงดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง โดยใช้ของเหลือจากอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง รุ่นที่ 2 มีผู้เข้าอบรมจากสถานประกอบการแป้งมัน และเกษตรกรในพื้นที่ อ.ครบุรี, อ.พิมาย และอ.สีคิ้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพประชาชน สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่จะได้รับความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมเกษตรกร และประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในทิศทางที่หลากหลายยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยมี นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายประพันธ์ เขียนนอก ผู้จัดการสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ร่วมเปิดการอบรม
🙏ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ