ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงแรมสตาเวลล์ การ์เด้นโฮม รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เเก่ผู้เรียน ประกอบด้วยตัวแทนนักเรียนกลุ่มจิตอาสา คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 58 โรงเรียน จำนวน 174 คน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องของคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., พร้อมสมาชิกสภา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
🙏 ขอขอบคุณนายพนม รอดสันเทียะ พร้อมทีมวิทยากร ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ