ปั้นดินด่านเกวียน ศิลปะสู่สากล
วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน #นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการสร้างสรรค์ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งการอบรมนี้จะช่วยขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน และยังสามารถต่อยอดสู่ความเป็นสากลในระดับนานาชาติ
โดยมีนายมงคล กลิ่นทับ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย พล.ต.อรรถชัย รักษาศิลป์ ผบ.มทบ.21, นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา, นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., หัวหน้าส่วนราชการ ศิลปิน อาจารย์และนักเรียนนักศึกษา ร่วมงาน

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ