“ผู้นำเมือง รุ่น 9” นมร.ศึกษาแนวทาง อบจ.พัฒนา
“Korat Smart City“
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมืองรุ่น 9) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 130 คน นำโดย นายธีรเสฏฐ์ สิรธนานนท์ ผช.อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หัวหน้าคณะดูงาน ในโอกาสเดินทางมาดูงานด้าน “การพัฒนาเมืองโคราชสู่เมืองอัจฉริยะ (Korat Smart City)” เพื่อสร้างทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเขตเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน ให้สามารถบูรณาการแนวคิดแนวทางในการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่ง จ.นครราชสีมา มีเป้าหมายในการขับเคลื่อน Korat Smart City ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย Smart Mobility, Smart Environment, Smart Energy, Smart Living, Smart Economy, Smart People และ Smart Governance เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้าน นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวถึงแนวทางของ อบจ. ในการสนองนโยบายจังหวัดในเรื่อง Korat Smart City ว่า ที่ผ่านมา อบจ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) ในการขับเคลื่อน Korat Smart City ระหว่าง จ.นครราชสีมา กับเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จ.นครราชสีมา โดย อบจ.พร้อมที่จะสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและภาคธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของจังหวัด สู่ Korat Smart City อย่างยั่งยืนในอนาคต
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา, นายเรืองฤทธิ์ รวิยะวงศ์ เลขานุการ นายก อบจ., นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ., นายเนติวิทย์ เริงสุขพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง, นายธนัญชัย วรรณสุข ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 ร่วมต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษแก่คณะดูงานในครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ