ผู้ปกครองฯ พร้อมรับนโยบาย “นายก หน่อย”
เพื่อการจัดการศึกษาที่ดีให้บุตรหลาน
#นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยาคม เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมถึงชี้แจงข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ปกครองจำเป็นต้องรับทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แผนการเรียน ทักษะ สมรรถนะ หรือองค์ประกอบต่างๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินการของโรงเรียน อีกทั้งการนำเทคโนโลยีด้านการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ระบบ AI ในการติดตามที่จะช่วยให้ผู้ปกครองและครูผู้สอนสามารถติดตามนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถร่วมมือกันในการสนับสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลานได้ดียิ่งขึ้น
โดยมี นายรชตะ ด่านกุล สส.นครราชสีมา เขต 15, นายเจษฏา พิทยาภรณ์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 1 , นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2, นายเสกสรร วิวัฒน์สกุลรัตน์ ส.อบจ.อ.เทพารักษ์, นายสมพงษ์ เช่นขุนทด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ, นายประจักษ์ เชษฐขุนทด ผอ.รร.ปราสาทวิทยาคม ร่วมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้อำนวยการ รพ.สต., คณะกรรมการสถานศึกษาฯ, รองผู้บริหาร คณะครู, อสม. และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ