วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
ส่วนช่างสุขาภิบาลสำนักช่าง #ฝ่ายจัดการขยะมูลฝอย ลงพื้นที่สำรวจการจัดการมูลฝอยและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green and Clean ในเขต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ดังนี้
1.รพ.สต.หนองตะไก้
2.รพ.สต.หัวทำนบ
3.รพ.สต.หนองจานพัฒนา
4.รพ.สต.ซับตะคร้อ
5.รพ.สต.บ้านใหม่

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ