วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
ฝ่ายจัดการมูลฝอย ได้มีการลงพื้นที่สำรวจปริมาณขยะอันตรายและให้คำแนะนำการจัดการของเสียอันตราย การคัดแยกขยะในชุมชนและยังได้ให้ความรู้คำแนะนำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตอำเภอคง และอำเภอขามสะแกแสง

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ