วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567
ฝ่ายจัดการมูลฝอย ได้มีการลงพื้นที่สำรวจและให้คำแนะนำการจัดการของเสียอันตรายในชุมชนและยังได้ให้ความรู้คำแนะนำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตอำเภอชุมพวง และอำเภอลำทะเมนชัย

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ