วันพุธที่ 17 มกราคม 2567
ฝ่ายจัดการมูลฝอย ได้มีการลงพื้นที่สำรวจปริมาณขยะอันตรายและให้คำแนะนำการดำเนินงานจัดการขยะอันตรายชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตอำเภอพิมาย

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ