วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567
ฝ่ายจัดการมูลฝอย ได้มีการลงพื้นที่สำรวจและให้คำแนะนำการจัดการของเสียอันตรายในชุมชนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตอำเภอโนนสูง

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ