พร้อมช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมสำนักศึกษา ชั้น 5 #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกอบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบจ.นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมถึงการช่วยเหลือนักเรียน และการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ของ อบจ.นครราชสีมา
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมด้วย นายสมพร จินตนามณีรัตน์ รองประธานสภา อบจ., นางรัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อ.เมือง เขต5, นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด, ผู้แทนสำนักงาน ปภ. และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ