“พลังหญิง” ของแทร่!!
เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ แก้ไขปัญหาชุมชน
#นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานเปิด “เสริมพลังบทบาทการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตให้สตรี” สร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็ง พัฒนาวิสัยทัศน์ให้มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับด้วยทัศนคติที่เอื้อต่องานด้านการพัฒนาชุมชน เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ และแก้ปัญหาให้กับชุมชน สังคม โดยการนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและกลุ่มของตนเองให้ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาสังคมในระดับท้องถิ่น ไม่ว่าเป็นด้านบทบาท หน้าที่ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สตรีพึงได้รับอย่างเต็มศักยภาพ
โดยมี น.ส.จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อ.บัวลาย, น.ส.รัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อ.เมือง เขต 5, น.ส.ประภัสสร คณะรัฐ ผอ.รพ.บัวลาย, น.ส.กัญญมน บุญเหลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ