พลิกโฉมระบบสุขภาพครั้งใหญ่!!
อบจ.โคราช จับมือ สาธารณสุข
“Kick Off” ระบบสุขภาพปฐมภูมิภาคชุมชน
อบจ.โคราช ร่วมกับ สาธารณสุข เดินหน้า “Kick Off ” 2 สายงาน 1 สายใจ โคราชโฉมใหม่ ไร้รอยต่อเพื่ออภิบาลระบบสุขภาพปฐมภูมิภาคชุมชน ภายใต้บริบท “รพ.สต. โคราช” ตามแนวทางศึกษาและพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง อปท. โดยเฉพาะ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนภารกิจมายัง อบจ. พร้อมประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนปฐมภูมิโคราชโฉมใหม่ไร้รอยต่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี รีสอร์ท #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. นครราชสีมา นพ.สุผล ตติยนันทพร นพ.สสจ.นครราชสีมา ร่วมเปิดประชุมการบูรณาการความร่วมมือเพื่ออภิบาลระบบสุขภาพปฐมภูมิภาคชุมชน ในบริบทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จ.นครราชสีมา “การศึกษาและพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้บริบทการถ่ายโอน รพ.สต.ให้แก่ อบจ.นครราชสีมา”
ทั้งนี้ ตามนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคนให้มีคุณภาพ พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ฉะนั้น การร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ อบจ.นครราชสีมา ครั้งนี้ จะสามารถสร้างการรับรู้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้สามารถจัดบริการฯ เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในเวทีเสวนา ร่วมด้วย นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการ สช., ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก คสช.เขตพื้นที่ 9, นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., ดร.พญ.สาวิตรี วิษณุโยธิน ผอ.สปสช.เขต 9 นม. และ นพ.สุผล ตติยนันทพร นพ.สสจ. ในหัวข้อ “สร้างความร่วมมือบูรณาการนโยบาย “2 สายงาน 1 สายใจ” ของ จ.นครราชสีมา
โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา พร้อมสมาชิกสภา อบจ., ผอ.รพ.ชุมชน 32 อำเภอ, คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่, หน่วยงานระบบสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ. เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ