พัฒนาศักยภาพวินัยราชการในองค์กร
วันที่ 21 มกราคม 2567 ที่โรงแรมสีมาธานี #พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสังกัดอบจ.นครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตของบุคลากรในสังกัด อบจ.นครราชสีมาที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ มีค่านิยมในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อป้องกัน ส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน ให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการรักษาวินัยเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ในการอบรมครั้งนี้ มีตัวแทนข้าราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา จำนวน 310 คน เข้ารับการอบรม
โดยมี นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ. กองการเจ้าหน้าที่, นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข, น.ส.ศิริพร แสไพศาล หน.หน่วยตรวจสอบภายใน, น.ส.จินดา ปานเพ็ชร หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์, นายชวาล พัฒนกำชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง, นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด
ขอขอบคุณวิทยากร นายเศรษฐพงศ์ แหล่งสท้าน ผอ.กลุ่มงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บรรยายให้ความรู้ตลอดการอบรม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ