พัฒนาศักยภาพสตรี
วันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ โรงแรมปัญจดารา อ.เมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบให้ นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ. เป็นประธานอบรมการพัฒนาศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไป หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่มสตรีผู้นำและประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ สร้างรายได้ให้ตนเอง เเละชุมชน สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ขอขอบคุณวิทยากร นายรุ่งโรจน์ วรชมพู นักวิชาการอิสระ ที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ