พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สังกัด อบจ.นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่เเหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษในสังกัด อบจ.นครราชสีมา เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาและครูให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามความถนัดและความสนใจ
โดยมี นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ เลขานุการนายก อบจ. พร้อมด้วย นายอาคม หารสงคราม คณะที่ปรึกษานายก อบจ. (ด้านการศึกษา), นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ