พัฒนาอาชีพสตรี
“สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้”
วันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ โรงแรมสบายโฮเทล #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไป หลักสูตรที่ 2 การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับสตรีและประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 1 การทำน้ำพริก และการทำกระเป๋าจากผ้า เพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นสตรีให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และแก้ไขปัญหาความยากจนในครัวเรือน
ขอขอบคุณ นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, น.ส.ดรัณภัทร ตันติพิริยะชัย และ นางศิริพร หวังดีกลาง วิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ