ภารกิจ“ใส่ใจสุขภาพช่องปากคุณตา – คุณยาย”
อบจ.โคราช โดยฝ่ายสถานสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมา และบุคลากรทันตสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ. จัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง และ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง เพื่อตรวจหาโรคเหงือกหรือโรคปริทันต์ ฟันผุ แผลในช่องปาก ให้กับคุณตา คุณยาย ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจการดูแลสุขภาพช่องปาก และสภาวะช่องปากผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี นำมาสู่การ “สร้างความรู้สึกสะอาด สบาย มั่นใจ ให้กับตัวผู้สูงอายุ และคนรอบข้าง”

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ