มอบถุงน้ำใจ อบจ. พี่น้องกลุ่มเป้าหมายและผู้ประสบภัย
วันที่ 25 เมษายน 2567 #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภค บริโภค “ถุงน้ำใจ อบจ.” มอบให้ผู้ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น สร้างขวัญและกำลังใจ และเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จุดที่ 1 ณ ห้องประชุม อบต.หนองบัว อ.คง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับมอบถุงน้ำใจ อบจ. จำนวน 31 ถุง โดยมีนายนพวิทย์ ควรขุนทด ส.อบจ.อ.คง, นายธีรวัฒน์ บัวดก ปลัดอาวุโส, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม
จุดที่ 2 ณ ห้องประชุม อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับมอบถุงน้ำใจ อบจ. จำนวน 19 ถุง โดยมีนายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์ ส.อบจ.อ.บัวใหญ่, นายนุชิต ปัญญะพงษ์ ปลัดอำเภอบัวใหญ่, นายประสาสน์ เกษนอก นายก อบต.ห้วยยาง, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม
จุดที่ 3 ณ ห้องประชุม อบต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับมอบถุงน้ำใจ อบจ. จำนวน 5 ถุง โดยมีนางพัชราวรรณ นรากิจพงศ์ ส.อบจ.อ.แก้งสนามนาง, นายยุทธนา ศรีนวลดี ปลัดอาวุโส, นายสุรพจน์ นรากิจพงศ์ นายก อบต.แก้งสนามนาง, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ