ยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสให้เด็กนักเรียน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ที่ โรงแรมสตาร์เวลบาหลี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ. เพื่อพัฒนารูปแบบการออกแบบวัดผล – ประเมินผลในชั้นเรียนของครูผู้สอนให้เกิดความยืดหยุ่น สามารถช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน
โดยมี นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, นางยุพาภรณ์ สมรูป ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์และคณะครู เข้าร่วม
🙏ขอขอบคุณคณะวิทยากร รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจำ ม.นเรศวร, นายชลชาสน์ ศักดาลักษณ์ ศน.ชำนาญการพิเศษ, นายทวีพล จูฑะพล ครูชำนาญการพิเศษ ที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ