รวมพลังเติมเต็มความสุขในบ้านที่อบอุ่น
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา, นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ.อ.เมือง เขต 1, นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 2, นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ ส.อบจ.อ.เมือง เขต 3, น.ส.รัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อ.เมือง เขต 5 และ นายธีรวีย์ มิตรสูงเนิน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 6, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ อ.เมือง จำนวน 8 ตำบล ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 และเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 หลัง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผอ.รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ
หลังที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม ราย น.ส.สมพร พรหมดีสาร ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
หลังที่ 2 ต.ไชยมงคล ราย นางนาค พดจังหรีด ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
หลังที่ 3 ต.หัวทะเล ราย น.ส.เกตุกนก เพียซ้าย ผู้พิการทางสติปัญญา
หลังที่ 4 ต.หนองระเวียง ราย นายเสวียน อยู่อุ่นพะเนา ผู้สูงอายุและพิการทางการมองเห็น
หลังที่ 5 ต.บ้านโพธิ์ ราย นางแดง แขมโพธิ์ ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว
หลังที่ 6 ต.หนองไข่น้ำ ราย น.ส.กิ่งแก้ว เผนโคกสูง ผู้พิการทางการมองเห็น
หลังที่ 7 ต.สีมุม ราย นายถลาง ปราณีตพลกรัง ผู้สูงอายุและพิการทางการได้ยิน
หลังที่ 8 ต.บ้านใหม่ ราย นางประนอม โฉมใหม่ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
“อบจ.เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ทั้ง 32 อำเภอ จึงได้เดินหน้าโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยฯ ในปีงบประมาณ 2566 จากเดิมหลังละ 50,000 บาท เพิ่มเป็น 80,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 232 หลัง” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง อบจ.นครราชสีมา – สปสช. และ พี่น้องท้องถิ่น ที่ได้รวมพลังเติมเต็มความสุข ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ให้บ้านหลังนี้มีแต่ความรัก ความเอื้ออาทร และเป็นบ้านที่อยู่แล้วเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุข”

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ