ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีการร้องเรียน