รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๓