รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๓


ปี 2564

ประธาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปี 2563


ประธาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา