รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566
 2. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566
 3. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566
 4. รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566
 5. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566
 6. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566
 7. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
 8. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566
 9. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566
 10. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566
 11. รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566