ร่วมขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคของหน่วยบริการปฐมภูมิ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ที่ อาคารรัฐสภา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนายวิกร วัฒนะดิฐ หน.กลุ่มงาน รพสต. สังกัด อบจ. ร่วมประชุมขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคของหน่วยบริการปฐมภูมิ กรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพสต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบการถ่ายโอน รพสต. ต่อระบบการบริหารจัดการด้านการป้องกันควบคุมโรค
โดยมี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ปธ.คกธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สส. พร้อมด้วย นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการ คกธ.สช., ผู้บริหาร อปท., ผอ.รพ.สต และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ