ร่วมขับเคลื่อนระบบสุขภาพท้องถิ่น
วันที่ 18 มกราคม 2567 ที่ อาคารประชุม อบต.หนองระเวียง #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะ รพ.สต.โตนด ตามโครงการ “การศึกษาและพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ออภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้บริบทถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่ อบจ.” เพื่อขับเคลื่อนการทำงานแบบเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการพัฒนาด้านระบบสุขภาพประชาชน อาทิ การพัฒนาสภาพแวดล้อม ศูนย์สุขใจใกล้บ้าน กายอุปกรณ์ ระบบทันตกรรม และเวชภัณฑ์ยา เป็นต้น ให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยมีน.ส.รัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อ.เมือง เขต 5 พร้อมด้วย นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ผอ.รพ.สต. และประชาชน เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ