ลงนาม MOU ระหว่าง อบจ. 26 แห่ง ร่วมกับ มปท.
จัดทำแผนแม่บทการใช้กระบะพลังงานไฟฟ้า 4 ประตู
วันที่ 30 เมษายน 2567 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมและลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) โครงการ “การจัดทำแผนแม่บทการใช้รถกระบะพลังงานไฟฟ้า 4 ประตูแบบบูรณาการ ในงานบริการสาธารณะของ รพ.สต. กับภารกิจของ อบจ. ที่มีประสิทธิภาพ” โดยเป็นการลงนามระหว่าง อบจ. 26 แห่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยปทุมธานี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนใน อปท. และเพื่อพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข ของ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ